1. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 2. ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

 3. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ ПОДРШКЕ

 4. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 5. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 6. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 7. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 8. ТИМ ЗА ТРАНЗИЦИЈУ

 9. ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ

 10. ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ

 11. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

 12. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 13. ТИМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САЈТА ШКОЛЕ

 14. ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

 15. ТИМ ЗА ЕКОЛОГИЈУ

 16. ТИМ ЗА ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ – ДИГИТАЛНА ШКОЛА