ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ 2022/2023:

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ 2021/2022:

ЈАВНИ ПОЗИВ





Израда Идејног пројекта и Пројекта за извођење санације, конзервације, адаптације и реконструкције објекта Основне школе “23. октобар“ у Сремским Карловцима са претварањем таванског простора у поткровље, редни број ЈН 1.2.3/2019

 Израда Идејног пројекта и Пројекта за извођење санације, конзервације, адаптације и реконструкције објекта Основне школе “23. октобар“ у Сремским Карловцима са претварањем таванског простора у поткровље

  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ЈАВНУ НАБАВКУЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАУ  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 1.2.3/18РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ