весна чолић – директор школе


ПРАВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА:

СТАНКО ГАИЋ – секретар школе

Витић Љубица – шеф рачуноводства

 Павловић Бојана- финансијско-административни радник


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:

КОВИЉКА ЈОВАНОВИЋ – школски педагог

НАТАША ЦРНИЋ МИТРИЋ – школски психолог